งานวางแผน

งานวางแผน

 

นายวิรัตน์  เศรษฐสถาพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ


นายบรรจง   มะลาไสย
หัวหน้างาน

นางจันทนา  ลัยวรรณา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวปรวรรณ  ประชุมสุข
เจ้าหน้าที่


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบาย และภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา  และงานต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

6. จัดทำรายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่กำหนด

7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ดำเนินงาน

สถานที่ดำเนินงาน : ตึกอำนวยการ ( ห้องแผนงานและความร่วมมือ ) เบอร์ติดต่อภายใน : 123

               


แผนผังห้องแผนงาน