งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนด้านการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสังคม ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานฐานข้อมูลศฺษย์เก่า งานระดมทรัพยากรงานเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลขนทุกประเภทและสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของสถาบันอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้ประชาชนเชื่อมั่นในการให้บริการด้านการวิจัย การศึกษาและทางวิชาการ จลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการสื่อสารให้มั่นคง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงานบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโนงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ดำเนินงาน

สถานที่ดำเนินงาน : ตึกอำนวยการ ( ห้องแผนงานและความร่วมมือ )

เบอร์ติดต่อภายใน : 122

ปฏิทินการดำเนินงาน

1. อัพเดทข้อมูลของนักศึกษาและบุคลากรเซิร์ฟเวอร์ของวิทยาลัย

2. ปรับปรุงและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

3. ดูแลระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

4. ดูแลการประชาสัมพันธ์ในหัวเรื่องต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์