งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

ผังบุคลากร

นางจันทรา  โหประพัฒน์
หัวหน้างานความร่วมมือ

น.ส.ปรวรรณ  ประชุมสุข
เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา

2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมทุนเพื่อการศึกษา

3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย