งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผังบุคลากร

 

นางสาวศกลภัทร  สัมฤทธิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

น.ส.อัจฉรา  เงินเต็ม
เจ้าหน้าที่

พันธกิจ

1.     วางระบบและกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

2.     พัฒนาและส่งเสริมระบบการประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน

 

วิสัยทัศน์

เน้นการประสานงานและบริการให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐานการศึกษา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา

3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการบุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ดำเนินงาน

อาคารไม้ : ห้องประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : เบอร์โทรศัพติดต่อภายใน 105