ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

ผังบุคลากร

นายสุขวัฒน์  ตลับทอง
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะอาชีพ

น.ส.อัจฉรา  เงินเต็ม
เจ้าหน้าที่

พันธกิจ

๑.จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

๒.ฝึกอบรมและพัฒนาการประกอบธุรกิจของนักเรียนนักศึกษา

๓.เป็นศูนย์การฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจในและนอกสถานศึกษา

 

วิสัยทัศน์

 “ เขียนแผนธุรกิจเป็น  ประกอบอาชีพได้ ”

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สร้างผู้ประกอบการใหม่และฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ

2. เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เข้มแข็ง

3. พัฒนานวัตกรรมและนำไปประกอบกิจการเชิงพาณิชย์

4. เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการ

5. จัดทำผลิตภัณฑ์หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งผลิตภัณฑ์

6. เสริมสร้างผู้ประกอบการโดยใช้โครงการกองทุนตั้งตัวได้

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ดำเนินงาน

อาคารชั่วคราว ( หลังตึกอำนวยการ )