โครงการปี 2551

โครงการปี 2551

โครงการผลิตกำลังคน Plc

โครงการพัฒนา รร ตชด

โครงการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงอัญมณี

โครงการอบรมการค้าอัญมณีทาง Internet

โครงการอบรมอัญมณีเบื้องต้น

โครงการปลูกป่าชายเลน

โครงการการสัมมนาเจ้าของสถานประกอบการ51

โครงการกีฬาวิษณุจันท์

โครงการอาชีวสร้างสรรค์เขียนแผนธุรกิจ

โครงการ ตชด บ้านคลองแดง

โครงการ ตชด บ้านน้ำแดง

โครงการอบรมช่างทำเหล็กดัดหน้าต่าง

โครงการแข่งหุ่นยนต์ยุวชน

โครงการอบรมแผนสมรรถนะ

โครงการอนามัยชุมชน

โครงการเขียนเค้าโครงย่อโครงงานวิทย์

โครงการแข่งทักษะงานปูนระดับภาค

โครงการแนะแนวการศึกษา

โครงการOD เจ้าหน้าที่

โครงการพัฒนาบุคลากรทำงานวิจัย

งานรับประกาศ ปัจฉิม

โครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์เส้นใยพืช

โครงการต้นกล้าอาชีพ

โครงการทำดีมีอาชีพ

โครงการที่ปรึกษากลุ่ม

โครงการแข่งทักษะช่างเชื่อม

โครงงานวิทย์ เอสโซ่

โครงการอบรม RM2007

โครงการเขียนแผนธุรกิจช่วง 1

โครงการเขียนแผนธุรกิจช่วง 2

ผลวิจัยครูที่ปรึกษาต่อการมีคุณธรรมของนักศึกษา

ผลวิจัยครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ปี 51

ผลวิจัยครูผู้สอนวิชาโครงการ ปี 51

ดนตรีไทยวันไหว้ครู

ดูงานพิพิธภัณฑ์นาวี มี.ค.

โครงการอบรมช่างอลูมิเนียม

โครงการกีฬาอาชีวศึกษาคนพันธ์ อาร์