โครงการปี 2552

โครงการปี 2552

วิจัยเรื่องการจัดสวัสดิการของวิทยาลัย

โครงการ 68 ปีอาชีวะไทย

โครงการ gfmis

โครงการOD เจ้าหน้าที่

โครงการคุณธรรมนำความรู้รุ่น 1,2

โครงการตรวจสุขภาพ52

โครงการพัฒนามาตรวิชาชีพเหล็ก

โครงการพัฒนาศักยภาพ(ครูพิเศษ)

โครงการอบรมเครื่องจักรช่างกล

โครงการอบรมบทเรียนออนไลน์

โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการอบรมผู้ดูแลเครือข่าย

โครงการอบรมวิจัย 5 บท

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีว-เอสโซ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชน12 สิงหามหาราชินี52

โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานเชื่อม

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง

โครงการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

โครงการต้นกล้าอาชีพ

โครงการทำดีมีอาชีพ(งานอลูมิเนียม)

โครงการทำดีมีอาชีพ(เยาวชนภาคใต้)

โครงการแนะแนวการศึกษา

โครงการร่วมช่วยประชาชน

โครงการศึกษาดูงานในประเทศ

โครงการเหล็กกล้า(ช่างท่อ)

งานปัจฉิมนิเทศ