งานวิจัย

งานวิจัย

ผังบุคลากร

 

นางสาวศกลภัทร  สัมฤทธิ์
หัวหน้างานวิจัย

น.ส.อัจฉรา  เงินเต็ม
เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

2. รวบรวมงานและแผนงานนวัตกรรมวิจัยที่พัฒนาในภาพรวมทุก ๆ ด้านของสถานศึกษา

3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย