ประวัติวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

สถานที่ตั้ง เลขที่ 44/3 ถนนจันทคามวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3931-1198 ,0-3932-1878 โทรสาร 0-3931-1699
Website :http://www.technicchan.ac.th

ประวัติความเป็นมา 


        วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมีชื่อเดิมว่า ” โรงเรียนช่างไม้เบญจมราชูทิศ ” ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนน สฤดิเดช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 ในครั้งแรกเปิดสอนแผนกช่างไม้ปลูกสร้าง โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนต่ออีก 3 ปี
พ.ศ. 2491 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” โรงเรียนช่างไม้จันทบุรี ” และในปี พ.ศ. 2493 ได้เปิดสอนแผนกช่างตัดผม และยุบ เลิกเมื่อ พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2503 ได้ย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาเปิดสอนที่ หมู่บ้านตะบกเตี้ย ถนนจันทคามวิถี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 3 งาน พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” โรงเรียนการช่างจันทบุรี ” และได้รับการสนับสนุนจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วม กันแห่งเอเชียตะวันออกใต้ ( สปอ. ) ให้เป็นโรงเรียนในโครงการผลิตช่างฝีมือ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่ออีก 3 ปี เปิดสอนทั้งหมด 4 แผนกวิชาคือ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างยนต์ แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น
พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) แผนกช่างไฟฟ้า
พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) แผนกพณิชยการ
พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทบุรี ” และได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) ในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น
พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ”
พ.ศ. 2525 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บริหารธุรกิจ โดยรับผู้ ที่สำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.ศ. 5 ( มัธยมศึกษาปีที่ 5 เดิม ) หรือ ม.6 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบัน ) เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี
พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และแผนกวิชาพณิชยการ สาขา การบัญชี
พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ และหลักสูตรระยะสั้นในแผนกวิชาเครื่องประดับและ อัญมณี รับนักเรียนที่จบการศึกษา จากชั้น มัธยมศึกษาปี 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการริเริ่มของนายอาทร จันทวิมล ใน ขรธที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิทยาลัยเทคนิค
พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาพาณิชยการ แผนกวิชาการขายและการตลาด
พ.ศ.2533 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกช่างยนต์ และแผนก วิชาพณิชยการ และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2537 วิทยาลัยได้รับเลือกให้เข้าโครงการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากร (โครงการเงินกู้OECF)ในเขตภาค ตะวันออก โดยได้รับในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นมูลค่าทั้งประมาณ 60 ล้านบาทเศษ มีวิทยาลัยที่เข้าโครงการทั้งหมด ทั่วประเทศ 20 แห่ง
พ.ศ.2539 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างสำรวจ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเลขานุการ
พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ เนื่องจากได้รับเครื่องมือในโครงการ เงินกู้ OCEF โดยมีวิทยาลัยที่เปิดทำการสอนมี 7 แห่งคือ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค ปทุมวัน 2
พ.ศ.2543 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างโยธา ปัจจุบันนี้วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมีพื้นที่อยู่ 2 เขต
เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 44/3 ถนนจันทคามวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เขต 2 บ้านพักครู-อาจารย์ ซอยท่าแฉลบ 11 ทุ่งดอนหว้า ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

สามัคคี   มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม    ล้ำเลิศวิชา