หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1.สาขาวิชาเครื่องกล
2.สาขาวิชาเครื่องมือกล
3.สาขาวิชาโลหะการ
4.สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5.สาขาวิชาการก่อสร้าง

  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

1.สาขางานการบัญชี
2.สาขางานการขาย
3.สาขางานการเลขานุการ
4.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  • ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

1.สาขาวิชาการก่อสร้าง
2.สาขาวิชาเครื่องกล
3.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
4.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
5.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
6.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7.สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
8.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาการตลาด
3.สาขาวิชาการเลขานุการ
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ