เอกลักษณ์วิทยาลัย

เอกลักษณ์วิทยาลัย

    เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

    “เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและบริการชุมชน”

    เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถให้ปฏิบัติวิชาชีพได้ตามมาตรฐานอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะที่มีเพื่อให้บริการทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมโดยรอบ